Kan utbildningsanordnaren vidta disciplinära åtgärder vid en yrkeshögskoleutbildning?

En studerande på en yrkeshögskoleutbildning har som huvudregel rätt att fullfölja den utbildning som hen har antagits till. Det finns dock omständigheter som kan föranleda avskiljande från utbildningen eller andra disciplinära åtgärder så som avstängning från undervisning.

Av 19 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan framgår att i en utbildning anordnad av stat, kommun och landsting kan tre situationer leda till ett avskiljande. Det rör sig om att den studerande lider av psykisk störning, eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Därutöver krävs att det förhållande som ligger till grund för avskiljandet bedöms som en påtaglig risk för att den studerande kan komma att skada någon annan person eller värdefull egendom i utbildningen. Ett avskiljande är en ingripande åtgärd som alltså bara kan komma i fråga vid ytterst allvarliga förhållanden. Det är Högskolans avskiljandenämnd som enligt 20 § samma lag prövar ett avskiljande efter att den ansvarige utbildningsanordnaren utrett frågan och ledningsgruppen anmält ärendet. Bestämmelserna om avskiljande gäller endast studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting.

Alla utbildningsanordnare har dock rätt att ingripa disciplinärt mot en studerande som till exempel inte respekterar utbildningsanordnarens ordningsregler. De disciplinära förfarandena är inte reglerade i Yrkeshögskolans författningar och myndigheten kräver därför att anordnaren har egna tydliga regler som är väl kända av de studerande när de påbörjar utbildningen. Anordnaren måste också ha riktlinjer för hur utredningar på området ska hanteras på ett rättssäkert sätt. Enligt gängse förvaltningsrättsliga principer ska utrednings- och beslutsprocessen vara rättssäker för den som är föremål för allvarliga disciplinära åtgärder. Den studerande som brister ska till exempel ges möjlighet att korrigera sitt beteende, yttra sig över beslutsunderlaget och delta i beslutsmötet. Anordnaren ska kommunicera löpande med den studerande och dokumentera processen väl. Disciplinära åtgärder kan få som yttersta konsekvens att den studerande inte får fortsätta delta i undervisningen. Ett sådant beslut kallas ofta avstängning och gäller endast en viss tid eller den aktuella utbildningsomgången.

Fusk är en överträdelse av de principer som allmänt kan anses gälla vid alla kunskapskontroller, till exempel att man själv inte utför den prestation som ska ligga till grund för kunskapskontrollen eller använder otillåtna hjälpmedel. Vid misstanke om fusk är en bedömning av lärande oftast inte möjlig att genomföra. Att ogiltigförklara provtillfället på grund av misstanke om fusk och erbjuda den studerande att göra omtenta är nödvändigt för att kunna göra en välgrundad bedömning av vilket lärande som har uppnåtts. För att kunna vidta disciplinära åtgärder mot fusk bör anordnaren ha policy eller regler gällande detta och rutiner för systematisk hantering. Man kan till exempel ha regler som säger att upprepade överträdelser (fusk) kan leda till att den studerande stängs av från undervisningen. Det är betydligt svårare att hantera disciplinära problem på ett rättssäkert sätt om kända regler och rutiner saknas.

Myndigheten rekommenderar således utbildningsanordnare att ha tydliga och på förhand väl kända regler och rutiner för hantering av ordning och disciplinära åtgärder i utbildningen.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.